Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik

/Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik
Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik 2019-11-21T14:24:33+00:00

Konkurrencebetingelser

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Hvem kan deltage?
Kun personer over 18 år, og som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencer.

Markedsføring
Ved deltagelse accepterer du I henhold til dit angivne samtykke, at Cityforeningen må sende dig elektronisk markedsføring. Markedsføring kan til enhver tid afmeldes.
Alle informationer om markedsføring, du samtykker til, fremgår af den indledende samtykketekst, som du accepterer som betingelse for deltagelse i konkurrencen.
Ved tilmelding modtager du automatisk en påmindelsesmail hver dag fra d. 1.-24. december.

Udvælgelse af vindere
Vinderne findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle. Vinderne bliver kontaktet over mail eller direkte over telefon via den oplyste mail eller telefonnummer. Har vinderne ikke afhentet sin gave senest 14 hverdage efter, at vinderne er blevet kontaktet af Cityforeningen, forbeholder Cityforeningen sig retten til at finde nye vindere.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Cityforeningen må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

Afsluttende bestemmelser
Cityforeningen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Cityforeningen.

Privatlivspolitik

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•    Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
•    Administration af din relation til os
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•    Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
•    Vores legitime interesse i at kunne administrere din relation til os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•    Navn, efternavn, postnummer, mail og telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Cityforeningens bestyrelse samt dennes administration.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen og din adfærd på vores hjemmesider i nyhedsbreve, hvor du har samtykket til modtagelse af nyhedsbreve.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.
I forhold til samtykket til modtagelse af nyhedsbreve, henviser vi privatlivspolitikken herfor, som vi har linket særskilt til i markedsføringssamtykketeksten, hvor du tilmelder dig konkurrencen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.